กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเกตการณ์โรงเรียน หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี