โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563