โครงการ อบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ ปัจฉิมนิเทศ ดอกจานช่อที่ ๒๓