กิจกรรมอบรมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารเพื่องานศิลปะ (สาขานิเทศศาสตร์)