ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรศึกษาศาสตร์