การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 ( รอบ Quota ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566