งานประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 หัวข้อ คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน