กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติจากเงินรายได้คณะ และทุนวิจัยส่วนตัวฯ